White House neutral on Palestinian terror attacks on Israelis | Washington Post

  • 0